TDD: Technika, metoda, metodologia czy metodyka?

Test-Driven Development pojawia się w kontekstach:

  • techniki,
  • metody,
  • metodologii
  • i metodyki.

Które z tych określeń poprawnie definiuje TDD?

Zacznijmy od definicji poszczególnych pojęć:

technika:

«wiedza na temat praktycznego wykorzystania osiągnięć nauki w przemyśle, transporcie, medycynie itp.; też: praktyczne wykorzystanie tej wiedzy»

lub:

 «metoda»

metoda:

«świadomie stosowany sposób postępowania mający prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu»

metodologia:

«nauka o metodach badań naukowych stosowanych w danej dziedzinie wiedzy»

metodyka:

«zbiór zasad dotyczących sposobów wykonywania jakiejś pracy»

Werdykt: TDD to technika, metoda lub metodyka tworzenia oprogramowania. Nazywanie TDD metodologią jest błędne.

Źródło: http://sjp.pwn.pl

Estymacja: Czym są Story Pointy?

Jeśli estymacja czasowa nie sprawdza się w naszym projekcie (co jest wielce prawdopodobne w przypadku oprogramowania), to możemy się posłużyć estymacją relatywną. Wielkość relatywna ma, w przeciwieństwie do estymaty bezwzględnej (najczęściej czasowej), ogromną przewagę, gdyż:

  • Minimalizuje błędy związane z przewidywaniem czasu poświęconego na złożone i skomplikowane zadania.
  • Ludzie, co dowiodły liczne badania naukowe (oraz być może praktyka czytelników), są słabi w szacowaniu.
  • Ludzie też, co również dowiodły badania naukowe, są lepsi w ustalaniu relatywnych, nie bezwzględnych, estymacji.
  • Nie wiąże estymaty ze zobowiązaniem zespołowym (ang. commitment).

Continue reading