Automatyczne generowanie testów jednostkowych — IntelliTest

IntelliTest to wewnętrzna funkcjonalność Visual Studio (w wersji Enterprise), która służy do generowania tabeli danych wejściowych oraz zestawu testów jednostkowych. Dla danej metody generowane są dane wejściowe, w oparciu których mogą zostać wygenerowane testy jednostkowe.

Przypadki testowe tworzone są w oparciu o analizę każdego skoku warunkowego (conditional branch). Co więcej, tabela przypadków testowych zawiera scenariusze, które nie zostały obsłużone w naszej logice biznesowej, a które zwracają wyjątek (np. NullReferenceException lub dzielenie przez zero).

IntelliTest współpracuje natywnie z MSTest oraz poprzez rozszerzenia z xUnit.net i NUnit. 7167.2015_2D00_09_2D00_30_2D00_IntelliTest1_5F00_5C49D3D5

Źródło screenshota: http://blogs.msdn.com/b/visualstudio/archive/2015/09/30/intellitest-for-net-test-more-with-less-effort.aspx

Historia projektu

Zanim powstał IntelliTest, Microsoft stworzył i przemianował kilka innych narzędzi:

Pex (Visual Studio 2010)

Pex (http://research.microsoft.com/en-us/projects/pex/) to dziecko Microsoft Research, które posłużyło jako prototyp IntelliTestu. Visual Studio 2010 Power Tools zawiera dwa narzędzia do testowania: Pex i Moles. Pex generuje tablicę wartości we-/wyjściowych i pozwala na automatyczne stworzenie testów jednostkowych. (Moles zmienił nazwę Fakes; jest narzędzie do izolacji kodu.)

Pex dostępny jest w wersji online na stronie: http://www.pexforfun.com/ i jako aplikcja dla Windows Phone.

Wersja online zawiera samouczek (w tym samouczek języka C#/VB/F#), quizy do rozwiązania i coding duel.

pex

Code Digger (Visual Studio 2012, 2013)

Code Digger (http://research.microsoft.com/en-us/projects/codedigger/) to narzędzie z silniczkiem Peksa służącym do generowania testów dla PCL (Portable Class Libraries).

Smart Unit Tests (pre-RC Visual Studio 2015)

Przed Release Candidate Visual Studio 2015, IntelliTest miało nazwę “Smart Unit Tests”.

Przykład: Kalkulator BMI

Aby zobrazować działanie IntelliTest, posłużmy się algorytmem wyliczającym BMI. Nasz kod bazowy wygląda następująco:

public class BmiCalculator
{
  public BmiKind Calculate(int massInKg, int heightInCentimetres)
  {
    decimal heightInMetres = heightInCentimetres / 100m;
    decimal bmi = massInKg / (heightInMetres * heightInMetres);
 
    if (bmi < 18.5m) return BmiKind.Underweight;
    if (bmi < 25) return BmiKind.Normal;
    if (bmi < 30) return BmiKind.Overweight;
    if (bmi >= 30) return BmiKind.Obese;
 
    throw new InvalidOperationException();
  }
}
 
public enum BmiKind
{
  Underweight = 0,
  Normal = 1,
  Overweight = 2,
  Obese = 3
}

W menu kontekstowym Visual Studio widnieją dwie opcje dla IntelliTest: Run i Create IntelliTest.

Run IntelliTest

Analiza przypadków dla danej metody/klasy, które otwiera okno “IntelliTest Exploration Results”:

intellitest1

Powyższa analiza została uruchomiona na naszym kodzie wyliczającym indeks BMI. (Jako że IntelliTest gorzej radzi sobie z liczbami zmiennoprzecinkowymi, wzrost osoby podawana jest w centrymetrach, typ tej zmiennej to int.) W naszym przypadku analiza poradziła sobie bezproblemowo z wszystkimi przypadkami testowymi. Udało się pokryć logiczną zawartość naszej metody. IntelliTest wygenerował zestaw wartości, który zwraca każdą wartość enum BmiKind. Uwagi:

 • IntelliTest wskazał wartości wejściowe które nie zostały obsłużone w naszym kodzie. W tym przypadku jest to zestaw wartości (waga: 0 kg, wzrost: 0 cm), które prowadzą do wyrzucenia wyjątku DivideByZeroException.
 • Wyrzucenie wyjątku InvalidOperationException w ostatniej linii metody Calculate nie zostało pokryte, gdyż ten kod jest nieosiągalny.

Zobaczmy co się stanie jeśli wprowadzimy ograniczenia co zmiennych okreś. Wprowadźmy na początek metody warunki początkowe:

const int MinMass = 40;  // kg
const int maxMass = 635;  // kg
if (massInKg <= MinMass || massInKg > maxMass)
 throw new ArgumentOutOfRangeException();
 
const int minHeight = 50; // cm
const int maxHeight = 272; // cm
if (heightInCentimetres <= minHeight || heightInCentimetres > maxHeight)
 throw new ArgumentOutOfRangeException();

W wyniku otrzymamy następującą tabelę wartości we-/wyjścia:

intellitest2

W dalszym ciągu zestaw wartości wejściowych pokrywa się z każdą wartością enum BmiKind. Obsłużony został także przypadek dzielenia przez zero, stąd IntelliTest nie zwraca nam uwagi na ten problem.

Create IntelliTest

Druga opcja to Create IntelliTest – Stworzenie automatycznych testów jednostkowych:

intellitest-create

Przykładowy kod wygenerowany przez IntelliTest dla wartości wejściowych: masa = 41 kg, wzrost = 51 cm wraz z oczekiwanym rezultatem = BmiKind.Obese wygląda następująco:

[TestMethod]
[PexGeneratedBy(typeof(BmiCalculatorTest))]
public void Calculate186()
{
  BmiKind i;
  global::BmiCalculator.BmiCalculator s0
    = new global::BmiCalculator.BmiCalculator();
  i = this.Calculate(s0, 41, 51);
  Assert.AreEqual<BmiKind>(BmiKind.Obese, i);
  Assert.IsNotNull((object)s0);
}

Wnioski Do czego w praktyce może przydać się IntelliTest? Można wyróżnić dwie dziedziny:

 • Legacy code: Dla zastanego kodu, IntelliTest można wykorzystać w celu automatycznego pokrycia kodu testami jednostkowymi. Główna zaleta takiego podejścia to oczywiście szybkość i pokrycie bez potrzeby refaktoryzacji. I jeśli chodzi o refaktoryzację, automatycznie wygenerowane testy dają nam pewien poziom bezpieczeństwa przed późniejszą refaktoryzacją i zmianami w kodzie legacy.
 • Nowy kod: IntelliTest ma dwie zasadnicze wady. Po pierwsze, wygenerowany kod nie jest idealny i ma sporo szumu. Po drugie, nie mamy gwarancji że pokrycie logiczne będzie równe 100%. W związku z tym dla nowo pisanego kodu narzędzie można wykorzystać do eksplorowania zachowań na podstawie danych we-/wyjściowych.

Przykład BMI obrazuje zachowanie IntelliTest dla dwóch parametrów wejściowych, ktróre są liczbą całkowitą. IntelliTest radzi sobie oczywiście też z innymi przypadkami, m.in. liczbami zmiennoprzecinkowymi, obiektami, pętlami, wyrażeniami regularnymi. Dla chcących sprawdzić sposób zachowania, polecam odwiedzenie wyżej wspomnianego Pex for Fun: http://pexforfun.com/.

Linki do rozszerzeń

Źródła

Opublikowano 21 listopada 2015

Blog o programowaniu
Dariusz Woźniak · GitHub · LinkedIn · Twitter · Goodreads