Kurs TDD cz. 11 — Testowanie klas generycznych

W niniejszym artykule przyjrzymy się w jaki sposób możemy przetestować klasy generyczne za pomocą funkcjonalności NUnita pod nazwą Generic Test Fixture. Dla przykładu, weźmy sobie metodę dodawania w generycznej klasie kalkulatora:

public class GenericCalculator<T>
{
  public T Add(T a, T b)
  {
    return (dynamic) a + (dynamic) b;
  }
}

W NUnit sprawa z testowaniem klas generycznych ma się prosto, a służy do tego tzw. Generic Test Fixture. Aby przetestować taką klasę, należy w parametrze atrybutu [TestFixture] podać generyczny typ (jeden lub więcej), który będzie przekazywany niżej do testów. Jeżeli chcemy stworzyć instancję naszej generycznej klasy, należy skorzystać z new() constraint.

Dla klasy GenericCalculator, chcielibyśmy przetestować metodę dodawania dla typów numerycznych – int, float, double i decimal. Test dla takiej kombinacji będzie wyglądał następująco:

[TestFixture(typeof(int))]
[TestFixture(typeof(float))]
[TestFixture(typeof(double))]
[TestFixture(typeof(decimal))]
public class GenericCalculatorTests<T>
{
  [Test]
  public void AdditionTest()
  {
    var calculator = new GenericCalculator<T>();
 
    dynamic result = calculator.Add((dynamic) 2, (dynamic) 3);
 
    Assert.That(result, Is.EqualTo(5));
  }
}

Do naszego testu przekazane są więc cztery numeryczne typy i dla każdego z nich sprawdzany jest wynik dodawania. Wynikowo, otrzymujemy cztery testy, każdy z innym typem GenericCalculator.

Jeśli chcemy stworzyć instancję klasy generycznej, musimy podać wspomniany wcześniej new() constraint. Dla przykładu, weźmy sobie test na właściwość Count listy. Po dodaniu 2 elementów, Count musi być równy 2:

[TestFixture(typeof(ArrayList))]
[TestFixture(typeof(List<int>))]
[TestFixture(typeof(Collection<int>))]
public class ListsTests<T> where T : IList, new()
{
  [Test]
  public void CountTest()
  {
    var list = new T { 2, 3 };
 
    Assert.That(list, Has.Count.EqualTo(2));
  }
}

Poszło gładko! Generic Test Fixture pozwala w prosty sposób na przekazanie zadeklarowanych przez nas generycznych typów do testów.

P.S. Kod z niniejszego artykułu i całego kursu dostępny jest na GitHubie: https://github.com/dariusz-wozniak/TddCourse.

Opublikowano 29 marca 2015

Blog o programowaniu
Dariusz Woźniak · GitHub · LinkedIn · Twitter · Goodreads