Kurs TDD cz. 13 — Testowanie wywołań asynchronicznych (async await)

C# 5.0 wniósł wiele dobroci, m.in. obsługę wywołań asynchronicznych za pomocą słów kluczowych async i await. Rozwiązanie, ze względu na prostotę obsługi i skuteczność, cieszy się do dziś sporą popularnością. Jak testować wywołania asynchroniczne? Tego dowiemy się w tym odcinku!

Załóżmy, że nasza metoda testowa to asynchroniczne wywołanie dzielenia (na potrzeby artykułu dodaliśmy wywołanie Task.Delay):

public async Task<float> DivideAsync(double dividend, double divisor)
{
  if (divisor == 0) throw new DivideByZeroException();
 
  await Task.Delay(millisecondsDelay: 1000)
       .ConfigureAwait(continueOnCapturedContext: false);
 
  return (float)dividend/(float)divisor;
}

W jaki sposób możemy napisać testy do powyższego kodu?

Sposób 1: standardowy

Najprostszy sposób przetestowania asynchronicznej metody przedstawiony jest poniżej:

[Test]
public async void DivideAsyncTest()
{
  var calculator = new Calculator();
  float quotient = await calculator.DivideAsync(10, 2);
  Assert.That(quotient, Is.EqualTo(5));
}

Sposób 2: async await i wyrażenie lambda

Drugim sposobem jest wykorzystanie wyrażeń lambda w kontekście wywołań asynchronicznych:

[Test]
public void DivideAsyncLambdaTest()
{
  var calculator = new Calculator();
  Assert.That(async () => await calculator.DivideAsync(10, 2), Is.EqualTo(5));
}

Testowanie wyjątków

Aby przetestować czy asynchroniczna metoda rzuca wyjątek, możemy wykorzystać wyrażenie lambda. Tutaj test będzie wyglądać następująco:

[Test]
public void WhenDivisorIsZero_ThenDivideByZeroExceptionIsThrown()
{
  var calculator = new Calculator();
  Assert.Throws<DivideByZeroException>(async () => await calculator.DivideAsync(10, 0));
}

Na koniec

Baczny czytelnik powinien zauważyć, że najpierw napisaliśmy kod, a później testy. W tym przypadku omawiamy jednak techniczne aspekty testów jednostkowych; pisząc kod nie zapominajmy o kolejności najpierw testy, później logika biznesowa.

Kod źródłowy z tej części kursu jest dostępny na GitHubie: https://github.com/dariusz-wozniak/TddCourse/.

Źródła

Opublikowano 14 września 2015

Blog o programowaniu
Dariusz Woźniak · GitHub · LinkedIn · Twitter · Goodreads