Kurs TDD cz. 15 — Wstęp do Moq

Moq to najpopularniejszy framework do tworzenia atrap w .NET. W tej części kursu poznamy jego składnię i podstawowe możliwości. moq

Krótka historia Moq

Moq powstał w czasach kiedy najpopularniejszym frameworkiem do atrap w .NET był Rhino Mocks. Rhino, który jest również open source’owy, miał jednak jedną wielką wadę – syntaktyka. Kod powstały przez Rhino opierał się na syntaktyce “Record & Play”, która była nieczytelna, trudna w utrzymaniu oraz uciążliwa w debugowaniu. Moq budowany był od początku w oparciu o wyrażenia lambda. Jednym z założeń Moq jest krótka ścieżka nauki, w przeciwieństwie do Rhino, gdzie nauka “Record & Play” wymaga ciut więcej zaangażowania. Moq wprowadził jeszcze jedną nowinkę — Rhino rozróżniał dwa typy atrap: stub i mock, podczas gdy w Moq wszystko zostało uproszczone do jednego typu: mock (co niektórzy uznają jako wadę, inni jako zaletę).

Z czasem Rhino Mocks przestał się rozwijać, przepadł w otchłań zapomnienia, a Moq przybyło dwóch konkurentów – FakeItEasy i NSubstitute. W dalszym ciągu Moq pozostał dalej bardzo mocnym graczem. Który framework wybrać? Wszystkie trzy są dobre. Warto zaznajomić się z każdym z nich i wybrać ten, który najbardziej przypada do gustu.

Wstęp do Moqowania

Na tapet weźmy przykład z ostatniej części, w której tworzyliśmy ręczną atrapę. Nasz kod bazowy wygląda następująco:

public class CustomerValidator
{
  private const int MinimumAge = 18;
 
  public bool Validate(ICustomer customer)
  {
    if (customer == null) throw new ArgumentNullException(nameof(customer));
 
    if (customer.GetAge() _expectedAge;
}

Przypomnijmy, jeden z testów sprawdzał czy wartość walidatora jest równa “fałsz” pod warunkiem jeśli wiek klienta był mniejszy niż 18:

[Test]
public void WhenCustomerHasAgeLessThan18_ThenValidationFails()
{
  var validator = new CustomerValidator();
  var customer = new CustomerMock(expectedAge: 16);
 
  bool validate = validator.Validate(customer);
 
  validate.Should().BeFalse();
}

Aby stworzyć atrapę przy pomocy Moq, musimy posłużyć się obiektem klasy Mock. Składnia dla naszego przypadku będzie więc wyglądać następująco:

 var customerMock = new Mock(); 

Aby ustawić wartość oczekiwaną dla naszego mocka musimy wywołać metody Setup i Returns:

 customerMock.Setup(x => x.GetAge()).Returns(16); 

W metodzie Setup mówimy Moq co chcemy zamockować (metoda/właściwość), a Returns co ma być zwrócone. Innymi słowy, powyższa linijka może być przeczytana następująco:

Dla mocka interfejsu ICustomer, przy wywołaniu metody GetAge, zwróć wartość równą 16.

Proste? I to bardzo! Należy pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Aby przekazać nasz interfejs ICustomer do metody Validate, musimy skorzystać z właściwości Object mocka. Właściwość Object jest w naszym przypadku typu ICustomer. Zależność ta wygląda następująco:

Mock customerMock = new Mock(); // Mock dla typu T
ICustomer customer = customerMock.Object; // Obiekt typu T

Nasz zaktualizowany test wygląda następująco:

[Test]
public void WhenCustomerHasAgeLessThan18_ThenValidationFails()
{
  var validator = new CustomerValidator();
 
  var customerMock = new Mock();
  customerMock.Setup(x => x.GetAge()).Returns(16);
 
  bool validate = validator.Validate(customerMock.Object);
 
  validate.Should().BeFalse();
}

MockBehavior

Pytanie — Co jeśli nie wywołamy metody Setup i Returns, a przekażemy mock jako parametr w następujący sposób:

Mock customerMock = new Mock();
 
bool validate = validator.Validate(customerMock.Object);

Moq może zachować się na dwa sposoby dla nieustawionych właściwości i metod:

 1. Zwrócona zostanie wartość domyślna (default(T)).
 2. Przy pierwszym wywołaniu nieustawionej właściwości/metody, wyrzucony zostanie wyjątek typu MockException.

Domyślne zachowanie to zachowanie nr 1, a manipulować nim możemy przy pomocy typu enum [MockBehavior]:

public enum MockBehavior
{
 /// <summary>
 /// Causes the mock to always throw 
 /// an exception for invocations that don't have a 
 /// corresponding setup.
 /// </summary>
 Strict,
 /// <summary>
 /// Will never throw exceptions, returning default 
 /// values when necessary (null for reference types, 
 /// zero for value types or empty enumerables and arrays).
 /// </summary>
 Loose,
 /// <summary>
 /// Default mock behavior, which equals <see cref="Loose"/>.
 /// </summary>
 Default = Loose,
}

MockBehavior ustawiony może być tylko w konstruktorze dla typu Mock, np.:

 var customerMock = new Mock(MockBehavior.Loose); 

Kod imperatywny, a funkcyjny

Przedstawiana powyżej składnia dotyczy imperatywnego stylu. Moq pozwala także na zapis w stylu funkcyjnym, co pozwala na zwiększenie czytelności kodu.

Tworzenie mocka w stylu fukcjonalnym ma następujące różnice:

 • Składnia dla tworzenia mocka to Mock.Of().
 • Do ustawienia oczekiwanej wartości używamy operatora ==.
 • Zwracany typ to T.
 • Nie musimy więc odwoływać się do obiektu poprzez właściwość Object, gdyż jej już nie ma.
 • Aby później zmodyfikować taki mock (np. dodać Setup), należy posłużyć się metodą Mock.Get.

Ustawienie mocka w stylu funkcyjnym wygląda następująco:

ICustomer customerMock = Mock.Of(customer => customer.GetAge() == 16);
bool validate = validator.Validate(customerMock);

Dzięki syntaktyce funkcyjnej możemy w prosty sposób zbudować złożone mocki. Np.:

ICustomer customerMock = Mock.Of(customer =>
  customer.FirstName == "John" &&
  customer.LastName == "Kowalski" &&
  customer.PercentageDiscount == 20 &&
  customer.PhoneNumber == Mock.Of(number => number.MobileNumber == "123-456-789") &&
  customer.Orders == new List
  {
    Mock.Of(order => order.Id == 23 && order.Price == 20.01m),
    Mock.Of(order => order.Id == 65 && order.Price == 59.99m),
    Mock.Of(order => order.Id == 82 && order.Price == 9.99m),
  } &&
  customer.GetAge() == 20);

Co możemy, a czego nie możemy mockować?

W podanych przykładach tworzyliśmy atrapy dla interfejsów. Co jednak z mockowaniem klasy? Jest taka możliwość, ale wiąże się to z następującymi ograniczeniami i efektami ubocznymi, m.in:

 • Nie możemy mockować statycznych klas ani metod.
 • Wywołany zostanie któryś z konstruktorów oraz logika związana z inicjalizacją obiektu (np. inicjalizacja pól).
 • Metoda musi być wirtualna, w przeciwnym razie dostaniemy wyjątek typu NotSupportedException o treści:
NotSupportedException was unhandled by user code

An exception of type 'System.NotSupportedException' occurred in Moq.dll but
was not handled in user code Additional information: Invalid setup on a
non-virtual (overridable in VB) member

Zaleca się więc tworzenie interfejsów, jeśli takowych nie ma (refaktoryzacja “Extract Interface”), a są potrzebne. Unikniemy dzięki temu wielu pułapek, a przy okazji zmniejszymy zależność między naszymi modułami (class coupling). Wyjątkiem mogą być np. obiekty typu DTO (Data Transfer Object), które nie posiadają żadnej logiki.

Podsumowanie

W tej cześci artykułu poznaliśmy podstawowe koncepcje mockowania przy pomocy frameworka Moq. Moq pozwala na zdefiniowanie atrap przy użyciu dwóch styli: imperatywnego lub funkcyjnego. Aby uniknąć efektów ubocznych, zaleca się mockowanie interfejsów, nie klas. W dalszych częściach kursu poznamy bardziej zaawansowane techniki (argument matching, verify, callback) oraz pozostałe frameworki (NSubstitute, FakeItEasy).

Przypominam, że kod źródłowy całego kursu TDD, jak i tego rozdziału jest dostępny na GitHubie: https://github.com/dariusz-wozniak/TddCourse.

Linki zewnętrzne

Opublikowano 9 stycznia 2016

Blog o programowaniu
Dariusz Woźniak · GitHub · LinkedIn · Twitter · Goodreads