Kurs TDD cz. 16 — zaawansowane techniki Moq (Argument Matching, Verify, Callback)

W tym artykule przyjrzymy się ciut bardziej zaawansowanym technikom tworzenia atrap przy pomocy Moq:

 • argument matching,
 • verify,
 • callback.

Wszystkie przykłady zostaną zaprezentowane przy użyciu Moq, jednak konkurencyjne frameworki niewiele się różnią w tym zakresie.

Aby zobrazować przykład wykorzystania “argument matcherów”, weryfikacji i “callbacków” stwórzmy klasę CustomerRepository, która posiada metodę Add przyjmującą obiekt klasy implementującej interfejs ICustomer (lub w skrócie: klient). Jeśli walidacja przejdzie poprawnie, to klient zostanie dodany do kolekcji AllCustomers w klasie repozytorium. Interfejs repozytorium wygląda następująco:

public interface ICustomerRepository
{
  IReadOnlyList<ICustomer> AllCustomers { get; }
  bool Add(ICustomer customer);
}

Konstruktor klasy implementującej interfejs ICustomerRepository pozwala na wstrzyknięcie walidatora interfejsu ICustomerValidator:

public CustomerRepository(ICustomerValidator customerValidator) 

Pełny kod repozytorium jest podany na końcu wpisu. Zachęcam jednak do tworzenia logiki biznesowej wraz z testami przy użyciu TDD i podanych scenariuszy, które pojawiają się sukcesywnie w tym wpisie.

Argument Matching

Do tej pory mockowanie metody było znacznie ułatwione, gdyż żadna testowana metoda nie posiadała parametru. Co w przypadku, gdy mockowana metoda je jednak posiada posiada? W Moq, aby zdefiniować parametry metody, możemy posłużyć się tzw. argument matching (z ang. “dopasowanie argumentów”). Dostępne są następujące “matchery”:

ItIs

It.IsAny

Matcher It.IsAny możemy wykorzystać, gdy musimy przekazać zadany typ obiektu, który nie może być null-em, ale jednocześnie nie przejmując się tym co jego właściwości lub metody mogą zwrócić.

Jako pierwszy test jednostkowy, zdefiniujmy scenariusz w którym:

 • Do repozytorium dodawany jest obiekt klasy implementującej interfejs ICustomer (czyt. dodajemy klienta do repozytorium).
 • Walidacja nie przechodzi (ICustomerValidator.Validate zwraca fałsz).
 • Asercja: Lista AllCustomers pozostaje pusta. ICustomerValidator.Validate przyjmuje jako parametr interfejs ICustomer. W naszym przypadku chcemy przekazać wartość nie-null-ową, a przy tym właściwości tej klasy mogą być dowolne. Przy tworzeniu atrapy dla walidatora, możemy posłużyć się matcherem It.IsAny:
var customerValidatorMock = 
 Mock.Of<ICustomerValidator>(validator => 
  validator.Validate(It.IsAny<ICustomer>()) == false); 

Pełny kod testu wygląda tak:

[Test]
public void WhenTryingToAddCustomerThatIsNotValidated_ThenCustomerIsNotAdded()
{
  var customerValidatorMock = 
   Mock.Of<ICustomerValidator>(validator =>
    validator.Validate(It.IsAny<ICustomer>()) == false);
 
  var customerRepository = new CustomerRepository(customerValidatorMock);
 
  customerRepository.Add(It.IsAny<ICustomer>());
 
  customerRepository.AllCustomers.Should().BeEmpty();
}

It.Is

Matcher It.Is pozwala na definicję wartości zwracanych dla danego obiektu. Wartości zwracane są przekazywane jako parametr It.Is, który jest typu Expression<Func<TValue, bool>>. Możemy przyjąć więc dowolne warunki do spełnienia przez nasze atrapy.

Dla zobrazowania tego matchera, napiszmy test jednostkowy który testuje taki scenariusz:

 • Chcemy dodać do repozytorium dwóch klientów, jednego z imieniem John, a drugiego z innym, dowolnym imieniem. Dla Johna walidacja przejdzie, dla drugiej osoby jednak nie.
 • Asercja: Sprawdź czy tylko osoba z imieniem “John” została dodana do repozytorium.

Atrapa walidatora będzie wyglądać tak:

var customerValidatorMock =
 Mock.Of<ICustomerValidator>(validator =>
  validator.Validate(It.Is<ICustomer>(customer =>
   customer.FirstName == "John")) == true);

Natomiast cały test:

[Test]
public void WhenTryingToAddMultipleCustomers_ThenOnlyValidatedOnesAreAdded()
{ 
  var customerValidatorMock =
   Mock.Of<ICustomerValidator>(validator =>
    validator.Validate(It.Is<ICustomer>(customer =>
     customer.FirstName == "John")) == true);
 
  var customerRepository = new CustomerRepository(customerValidatorMock);
 
  customerRepository.Add(Mock.Of<ICustomer>(customer =>
   customer.FirstName == "John"));

  customerRepository.Add(Mock.Of<ICustomer>(customer =>
   customer.FirstName == "NotJohn"));
 
  customerRepository.AllCustomers.Should()
   .HaveCount(1)
   .And.OnlyContain(customer => customer.FirstName == "John");
}

It.IsIn, It.IsInRange, It.IsRegex

Matcher It.IsIn sprawdza czy porównywana wartość występuje na liście zdefiniowanych wartości, np.:

mock.Setup(x => x.HasInventory(It.IsIn(1, 2, 3))).Returns(false); 

Matcher It.IsInRange sprawdza czy zadana wartość jest w podanym zakresie, np.:

mock.Setup(foo => foo.Add(It.IsInRange<int>(0, 10, Range.Inclusive))).Returns(true); 

I, jak się można domyślać, matcher regeksowy sprawdza poprawność względem wyrażenia regularnego, np.:

mock.Setup(x => x.DoSomething(It.IsRegex("\[a-d\]+", RegexOptions.IgnoreCase))).Returns("foo"); 

Verify

Każdy mock stworzony przy pomocy Moq rejestruje historię wywołań oraz przypisania metod i właściwości wraz z przekazywanymi parametrami. Możemy więc sprawdzić powiązania między obiektami / interfejsami w naszej logice biznesowej. Skoro Moq rejestruje zdarzenia naszej atrapy, to możemy też sprwadzić ile razy dana metoda lub właściwość została wywołana lub przypisana. Do tego służy statyczna klasa Times:

times

Dla zobrazowania przykładu, posłużmy się następującym scenariuszem:

 • Dodajemy do repozytorium klienta.
 • Asercja: Sprawdzamy czy metoda Validate została wykonana. Ilość wywołań = jeden.

Ostatecznie, nasz test wygląda tak:

[Test]
public void WhenAddingCustomer_ThenValidateMethodOfValidatorIsCalledOnce()
{
  var customerValidatorMock = new Mock<ICustomerValidator>();
 
  var customerRepository = new CustomerRepository(customerValidatorMock.Object);
 
  customerRepository.Add(Mock.Of<ICustomer>(customer => customer.FirstName == "John"));
 
  customerValidatorMock.Verify(x => x.Validate(It.IsAny<ICustomer>()), Times.Once);
}

Jeśli chcemy zweryfikować zdarzenie względem atrapy stworzonej w sposób funkcyjny (Mock.Of<>), to musimy naszą atrapę otoczyć metodą Mock.Get:

Mock
 .Get(customerValidatorMock)
 .Verify(validator =>
  validator.Validate(It.Is<ICustomer>(customer =>
   customer.FirstName == "John")), Times.Once); 

Jedną z olbrzymich zalet Moq są komunikaty przy niespełnionych asercjach (“niespełnione asercje”, świetny pomysł na książkę fabularną :)). Przykładowo: jeśli w powyższym scenariuszu, w miejsce Times.Once wpiszemy Times.Exactly(2) to otrzymujemy wiadomość:

verify_failed_test

Callback

Metoda Callback służy do radzenia sobie z tworzeniem atrap, w których chcemy zdefiniować jej… zachowanie. Przykład zastosowania — chcemy zliczyć ilość wywołań metody Validate. Możemy posłużyć się wyżej wymienionym Verify, ale możemy sobie poradzić sami korzystając właśnie z metody Callback:

Scenariusz:

 • Chcemy dodać do repozytorium dwóch klientów.
 • Asercja: Sprawdzamy czy metoda Validate naszego walidatora została wykonana dokładnie dwa razy.
[Test]
public void WhenAddingTwoCustomers_ThenValidateMethodIsCalledTwoTimes()
{
  int called = 0;
 
  var customerValidatorMock = new Mock<ICustomerValidator>();
  customerValidatorMock.Setup(validator => validator.Validate(It.IsAny<ICustomer>()))
             .Returns(true)
             .Callback(() => called++);
 
  var customerRepository = new CustomerRepository(customerValidatorMock.Object);
 
  customerRepository.Add(Mock.Of<ICustomer>(customer =>
   customer.FirstName == "John"));

  customerRepository.Add(Mock.Of<ICustomer>(customer =>
   customer.FirstName == "NotJohn"));
 
  called.Should().Be(2);
}

Podsumowanie

 • “Argument matchers” to jedna z najsilniejszych broni frameworków do tworzenia atrap. Przy pomocy tej funkcjonalności jesteśmy w stanie w bardzo prosty i czytelny sposób przekazać informacje o parametrach. Opcjonalnie, możemy zweryfikować poprawność przekazanych parametrów przy pomocy weryfikacji.
 • “Verify” to sposób na sprawdzenie powiązań między modułami. Dobry framework potrafi rejestrować historię zdarzeń danej atrapy. Dzięki temu, jesteśmy w stanie dokładnie określić ich powiązania.
 • “Callback” służy do zdefiniowania sposobu zachowania naszej atrapy. Z reguły używa jej się w wyjątkowych sytuacjach.

Kod repozytorium

Nasz finalny kod repozytorium CustomerRepository wygląda tak:

public class CustomerRepository : ICustomerRepository
{
  private readonly List<ICustomer> _allCustomers;
  private readonly ICustomerValidator _customerValidator;
 
  public IReadOnlyList<ICustomer> AllCustomers => _allCustomers.AsReadOnly();
 
  public CustomerRepository(ICustomerValidator customerValidator)
  {
    _allCustomers = new List<ICustomer>();
 
    _customerValidator = customerValidator;
  }
 
  public bool Add(ICustomer customer)
  {
    if (_customerValidator.Validate(customer))
    {
      _allCustomers.Add(customer);
      return true;
    }
 
    return false;
  }
}

Przypominam, że kod źródłowy całego kursu TDD, jak i tego rozdziału jest dostępny na GitHubie: https://github.com/dariusz-wozniak/TddCourse.

Linki zewnętrzne

Opublikowano 16 stycznia 2016

Blog o programowaniu
Dariusz Woźniak · GitHub · LinkedIn · Twitter · Goodreads