TDD — Technika, metoda, metodologia czy metodyka?

Test-Driven Development pojawia się w kontekstach:

  • techniki,
  • metody,
  • metodologii
  • i metodyki.

Które z tych określeń poprawnie definiuje TDD? Zacznijmy od definicji poszczególnych pojęć: technika:

«wiedza na temat praktycznego wykorzystania osiągnięć nauki w przemyśle, transporcie, medycynie itp.; też: praktyczne wykorzystanie tej wiedzy»


lub:

 «metoda»

metoda:

«świadomie stosowany sposób postępowania mający prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu»


metodologia:

«nauka o metodach badań naukowych stosowanych w danej dziedzinie wiedzy»


metodyka:

«zbiór zasad dotyczących sposobów wykonywania jakiejś pracy»


Werdykt: TDD to technika, metoda lub metodyka tworzenia oprogramowania. Nazywanie TDD metodologią jest błędne.

Źródło: http://sjp.pwn.pl

Opublikowano 14 grudnia 2016

Blog o programowaniu
Dariusz Woźniak · GitHub · LinkedIn · Twitter · Goodreads